DK

År
2012 - 2017

Emne
Masterplan og revitalisering af forstaden

Areal
120.000 m² nybyggeri og renovering

År
Helhedsplan udarbejdet 2012- 2014

Fase 1: Vinkelhusene, under projektering primo 2017

Bygherre
Diverse, FA09

Samarbejdspartnere
Holmsgaard ApS/ Lars Kragh Consult.

Miljø
Energiklasse 2015/ 2020

Stade
Fase 1: Vinkelhusene, under projektering primo 2017

Vinkelhusene / Tårnby Port

Æstetik
Projektets hovedtema er revitalisering af forstaden. Området er i dag præget af et patchwork af historiske spor og store infrastrukturelle indgreb, der har efterladt området rumligt opløst og uden den rette bymæssige sammenhæng. Projektet genskaber Tårnby Bymidte, ved at respektere områdets paradokser og sammenstød og addere nye lag, der binder området sammen til en fortættet enhed.

Renoveringsprojektet ( Vinkelhusene) er en del af arbejde I en ny visionsprojekt for hele området omkring Tårnby bycentre. 36.000m2 eksisterende boliger samt udendørsarealer skal renovers og udbygges .

Gennemgående renovering og energioptimering af klimaskærm, med udskiftning af vinduer og døre, hulmursisolering og komplet tagrenovering. De eksisterende bygninger skal gennemgå en omfattende renovering i forhold til energiforbrug, tilgængelighed, badeværelser, udearealer med evt. supplerende tagboliger mm.

Økonomi
Projektet er stadig i sin indledende fase, men allerede nu tages der aktivt stilling til hvordan en forøgelse af projektet med 2 nye etager og et helt nyt facadeudtryk, kan kombineres med en tidssvarende opgradereing af byggeriet. Det er projektets ambition at opfylde kravene til LE 2020, ligesom der er overvejelser om at DGNB certificere byggeriet.

Det er vores fælles ambition at budgetrammen bliver fastlagt i denne indledende fase, bla. baseret på bygningens arealer, grundens beskaffenhed, bygbarhed og principper, materialitet og funktionalitet, anskaffelsessum og grundkapital, samt de offentlige bidrag der gives for denne type boliger.

Funktionalitet
Den øgede densitet definerer byen og giver aktive og velfungerende byrum tilbage til borgerne. En supplerende aktivitets-, cyklist- og fodgængerbro sammenkæder byen i såvel nord- sydlig som øst vestlig retning og skaber et sammenhængende grønt rekreativt område, der flankeres af 5 selvstændige projekter.

Bygbarhed
I projektfaserne foretages der løbende miljøana­lyser af de eksisterende bygninger, bla. med forundersøgelser af asbest, Pcp og bly. Som UR underrådgiver bidrager vi med en grundig regis­trering af bygningsdele og tekniske anlæg, således at forudsætningerne for projekteringen klarlæg­ges. I netop sager som disse, lægger vi stor vægt på, at vores udpegede medarbejdere har erfaring med renovering og har selv håndværksmæssige baggrund.

Med en klar intension om at opnå et energirigtige bygninger, er det vores vurdering at klimaskær­men er den primære faktor. Derfor vil fokus være facader, vinduer og tage samt tekniske anlæg som ventilation.

Bæredygtighed
De gode energimæssige ambitioner bliver indarbejdet i projektet, hvor forskellige tiltag er foretages. I fællesskab med vores kompetence stærke totalrådgiver og rådgivende ingeniør Holmsgaard, vil vi igennem hele processen fra projektering til udførelse, foretage analyser og derved opnå et samlet lavt energiforbrug, der er beregnet efter BE10.

Vi råder over DGNB konsulenter og vil kommer til at lave en række af LCC (Liv Cyklus Cost) for at præsentere forskellig løsninger og at få at kunne samlinge dem. LCC kigger på opførelse samt drifts omkostning over en period af 50 år, så bygherre og beboer kan få en omfattende totaløkonomi-beregninger, som tager højde for byggeomkostninger, driftsomkostninger og vedligehold af bygningen over de næste 50 år.