DK

År
2017 - 2017

Emne
Byrum / Bybolig / Nybyggeri

Sted
Egegårdsvej/Gunnekær, Rødovre

Areal
21.000 m2 nybyggeri

Bygherre
Rådhuskontorerne ApS

Miljø
BR15 / bygningsklasse 2020

Stade
Inviteret konkurrence / 2017

Rådhushaven Rødovre

Æstetik
Den aktuelle grund er den katalysator, der kan forløse mødet mellem på den ene side Arne Jacobsens internationale modernisme bestående af solitære bygninger i primærformer beliggende på et stramt grid og den fortættede klassiske karréstruktur, som den er udformet i Rødovre Kommunes Helhedsplan for området. Projektet skaber en stærk sammenhæng og vil udgøre transitionen, bindeleddet, mellem de to klassiske bebyggelsesformer.

Projektets omdrejningspunkt er ønsket om en attraktiv og sammenhængende by – et hovedstrøg, som formuleret i Helhedsplanen. Projektet favner denne intention og lader den aktuelle grund indgå som en markant del heraf. Projektet bidrager til byens rum og forstærker dermed Helhedsplanens mål. Pladsen skal være tilgængelig for alle og med rum til aktiviteter sommer såvel som vinter. Pladsen mellem bygningerne møbleres med aktive uformelle elementer såsom parkour, outdoor fitness, sandkasser og rekreativt ophold.

Økonomi
Byggeriets komponenter udgøres af præfabrikerede elementer, der leveres på pladsen just in time og via høj grad af repetition giver mulighed for optimeret produktionsomkostninger. Materialer er af lav drift- og vedligeholdelsesmæssig kvalitet, der samtidigt giver æstetisk smukke helhedsløsninger. Udearealerne er foreslået etableret som et anlæg, der ikke kræver megen vedligeholdelse: Naturgræs, der klippes 1-2 gange årligt og ikke gødes af hensyn til den blomstrende og farverige urtevegetation samt træer og buske, der får lov at vokse uden særlig indblanding i den naturlige vækstform.

Funktionalitet
Den cirkulære form giver en effektiv arealanvendelse med en høj grad af repetition i udførelsen. Projektet indeholder 224 lejligheder af varierende størrelser. Den cirkulære form er retningsløs og skaber en blød passage mellem bygningerne fra alle retninger og ikke mindst, at den byrumsmæssige akse fra Rådhuset forlænges op gennem den fortættede by. Udadtil danner kompositionen af bygninger et byrum, der møbleres som et inviterende sted til aktivitet og fællesskaber af uformel karakter. Bygningerne løftes fri af terrænet, så den fulde plads er offentlig tilgængelig med graduerede zoner af halvoffentlighed inden for bygningernes cirkelslag. Dermed skabes et visuelt sammenhængende byrum, tilgængeligt og indrettet for alle.

Bygbarhed
Bebyggelsen er udført i præfabrikerede elementer, monteret på stedet. Dækelementer udføres i traditionelle, forspændte huldækselementer, som spænder mellem de tværgående skiver. Dækforkanter udføres som Peikko Delta bjælker, der afstiver bygningerne i forhold til vindlast, hvorved facader kan udføres helt frit som lette elementer. Facader udføres som glaspartier fra gulv til loft, dels som lette elementer med udvendige gennemfarvede facadeplader som beklædning. Bearbejdningen af facadeudtrykket med forskellige toner af glas giver solafskærmning indkorporeret i facaden. Bebyggelsens cirkulære form virker selvafstivende, så øvrige vægge kan udføres som lette vægge. Dette sikrer fremtidig fleksibilitet og at bygningens egenvægt holdes nede.

Bæredygtighed
Projektets hovedgreb bunder i skarpt fokus på, hvordan nybyggeriet kan skabe et hverdagsliv til beboere såvel som den omkringliggende by. De udendørs arealer i terræn tilhører byen, og via lyssætning og stor åbenhed gives tryghed og tilgængelighed for alle – den ny bebyggelse giver mere til byen, end den tager!