DK

År
2021

Emne
161 almene ungdomsboliger / Ombygning og Nybygning

Areal
3.334 m² nybyggeri, 2.531 m² eksisterende bygning, i alt 5.685 m²

Bygherre
Bo-Vita

Samarbejdspartnere
Wissenberg / Opland Landskab

Miljø
Energiklasse 2020

Stade
Opført

Sted
Lersø Parkallé 2, 2100 København Ø

 

Lersø Parkallé


Æstetik
Området omkring Jagtvej, Lersø Parkallé og Aldersrogade er karakteriseret ved sin placering af mange smukke uddannelsesinstitutioner, herunder Nørre Fælled Skole, Københavns Universitet, Københavns Tekniske Gymnasium.

Bygningerne ligger primært solitært placeret i et parklignende landskab, der understreger områdets grønne karakter.

Det konkrete projekt omhandler de bygninger der tidligere har været anvendt af KEA Københavns Erhvervsakademi, samt tre nye bygning på matriklen. Den eksisterende bygning, med sin fine tidstypiske teglstenarkitektur, som en del af Den Funktionelle Tradition, med klare referencetræk til det maritime, blev tegnet af Kgl. Bygningsinspektør Arkitekt Axel Maar og oprindeligt opført som navigationsskole i 1953, og vi har i projektet lagt vægt på at bevare så stor en del af den eksisterende bygnings facadetræk som overhovedet muligt.

En ny cirkulær bygning i ti etager placeres som afslutning af facadeforløbet langs Jagtvej og som markering af hjørnet ud mod krydset, og markerer sig derved som et landmark der tilfører stedet en særlig karakter. To lavere bygninger i 2 og 3 etager placeres bagved og forbindes via en svalegang i en let konstruktion med den eksisterende bygning.

Tårnets udformning med fremskudte og tilbagetrukne glaspartier skaber en variation i facaden, der samtidigt drager og skaber ro. Det tænkes udført i et materiale som tegl / skiffer / sten eller lign. der refererer til og spiller sammen med det eksisterende hus og naboejendommene.

Økonomi
En af de store udfordringer, ved at arbejde med projekter indenfor den almene boligsektor, er økonomien i projekterne, som er fastlagt på baggrund af det rammebeløb projektet tildeles. Dette fordrer et meget tæt samarbejde mellem bygherre og projektgruppe og ikke mindst entreprenør, for at kunne få økonomien til at hænge sammen, i et projekt med et højt arkitektonisk ambitionsniveau.

Funktionalitet
Projektet omhandler etablering af ca. 161 almene ungdomsboliger. Den eksisterende bygning ombygges til 60 almene ungdomsboliger. De korridorer, der tidligere har givet adgang til klasselokaler, anvendes som adgangsveje til boligerne. Den eksisterende kælder tænkes primært anvendt til cykelparkering, vaskeri, depoter og teknik. Det eksisterende bagvedliggende fælleshus nedrives, og de to nye svalegangshuse i 2 og 3 etager etableres med 25 almene ungdomsboliger. I den nye cirkulær bygning i 10 etager placeres 76 ungdomsboliger. Der etableres fælles opholdsarealer mellem den eksisterende bygning og de nye bygninger. I den cirkulære bygning er der fælles opholdsarealer i stueetagen. De nye svalegangshuse får en tagterrasse som vender mod syd.

Bygbarhed
Projektet udføres ved at bevare/genbruge så meget i den eksisterende bygning som muligt. Eksisterende vægge, gulve og lofter forbliver og isoleres i forhold til krav, og ny tilføjes kun der hvor det er nødvendigt for at opnå det ønsket antal boliger. Vinduesopdeling og eksisterende vinduer bevares mest muligt. Adgang via ny elevator i eksisterende trapperum giver også adgang til de 2 nye bygninger i 2 og 3 etager via svalegangen. De 2 nye bygninger tænkes udført som færdige rummoduler. Den nye bygning i 10 etager er med sin cirkulære form optimeret så boligerne har så lidt adgangsareal som muligt, og dermed flest mulige effektive m2 på så lidt plads som muligt. Da det er væggene mellem boligerne der udgør bygningens bærende og stabiliserende system kan facaden udføres i elementer, hvor kun 10 varianter sammensættes til stor variation.

Bæredygtighed
Små og mindre, billige boliger: Projektet tilbyder 161 mindre ungdomsboliger, som er til at betale for studerende, dvs. lav husleje og lave forbrugsudgifter. Udover velfungerende lejligheder, suppleres disse af en række fælles faciliteter, der understøtter projektets fokus på fællesskabet som omdrejningspunkt for det sociale liv i den samlede bebyggelse.

Udearealerne er med til at understøtte denne sammenhæng og skabe gode muligheder for ophold og fællesskab. Der skabes et fællestorv, midt i bebyggelsen, som fordrer et campusmiljø.

Der etableres centrale ventilationsanlæg med varmegenvinding i hver bygning, som sikrer det lavest mulige energiforbrug samtidig med et behageligt indeklima. Tagvand fra de nye bygninger bortledes via nedsivning på grunden (LAR). Udvalgte træer, der er med til at give stedet en særlig karakter bevares.

Proces og samarbejde
En vellykket proces med myndigheder og bygherre i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan for området, har været medvirkende til at skabe grundlaget for et projekt med fokus på optimering af bebyggelsen for, indenfor rammebeløbets afgrænsning, på bedst mulige måde at opnå et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet der understøtter projektets fokus på fællesskabet som omdrejningspunkt for det sociale liv i den samlede bebyggelse.

Leverede faglige discipliner og anvendte kompetencer
ZESO har som totalrådgiver været involveret i samtlige kompetencer: Lokalplanarbejde, projekt- og projekteringsledelse, konceptudvikling og skitsering, programmering, projektering, udbudshåndtering og fagtilsyn.