DK

År
2015

Emne
Nybyggeri  af 15 nye boliger

Sted
Havnegade, Helsingør

Areal
2.900 m2

Bygherre
WR Entreprise A/S (Willy Rasmussen)

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Lokalplan under udarbejdelse

Kulgrunden

Æstetik
Boligerne placeres i sammenhæng med den historiske bykerne i Helsingør med udsigt fra alle lejligheder til Sundet og Kronborg Slot. Det er projektets ambition at tilpasse de fysiske rammer til den bystruktur, materialitet og skala, som findes på stedet i et nutidigt formsprog, tilhørende vores tid. Det er Helsingør Kommunes mål i forhold til bosætning at tiltrække nye familier til kommunen. Boligerne på Kulgrunden er attraktivt beliggende i kanten af den historiske bykerne, med udsigt til Kronborg og vandet og med institutioner, skoler samt offentlig og privat service i nærheden.

Økonomi
Boligerne er designede som eksklusive, flotte lejligheder med store opholdsrum og -stuer samt værelser. Økonomien har været med i overvejelserne, og fokus har været på at skabe balance mellem byggeomkostning og hvordan man kan skabe en detaljeret og gedigen materialitet,  som respekterer det meget fine og følsome nærområde.

Funktionalitet
Kulgrunden ligger i kanten af den historiske bykerne ud til Havnegade og har i dag adgang fra Sophie Brahes Gade. Grunden har i mange år fungeret som parkeringsplads og er i dag belagt med asfalt.

Det er projektets formål at opføre en etagebebyggelse, som i arkitektur, proportionering, detaljering og materialer kan harmonere i et nutidigt formsprog i forhold til den historiske bystruktur. Projektet skal også medvirke til at binde Kulturhavnen og bymidten sammen, ved at mindst én stueetage ud mod Havnegade får publikumsorienteret anvendelse og ved at etablere stræder gennem bebyggelsen.

Bebyggelsen består af to bygninger, der ligger vinkelret på Havnegade. Der er stræder langs bebyggelsens nord- og sydsider og et fælles haverum mellem bygningerne. Bygningerne udformes med forskydninger i bygningskroppene og i tagfladerne, så de fremstår som en række af sammensatte bygninger.

Arealet mellem bygningerne skal anlægges som et haverum. Det opbygges som terrasserede flader, der anlægges i græs og/eller stedsegrønt bunddække. De terrasserede flader forbindes med ramper. Der etableres 15 parkeringspladser på terræn til bebyggelsen, svarende til boligantal. Pladserne fordeles med otte pladser på et samlet areal ud mod Sophie Brahes Gade, som også i dag er p-areal; de resterende syv pladser ligger langs det nordlige stræde også med adgang fra Sophie Brahes Gade.

Bygbarhed
Bygningernes facader opføres i mørkebrune, håndstrøgne teglsten med fuger i mørkt indfarvet mørtel. Lysninger omkring vinduer m.v. udføres i hvid eller lys fibercement. Altaner udføres som indeliggende altaner, der ligger bag facaderne. Tage beklædes med tombak eller lignende materiale med en mørk rødbrun overflade.

Bæredygtighed
Projektet er designet inden for Energiklasse 2015, med fokus på materialevalg, samt skabelse af godt indeklima og social integration med nærområdet, hvor en cafe og offentlig passage samt det grønne gårdrum giver en kvalitet til byens oplevelse.

Processen og samarbejdet
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har for bygherre Willy Rasmussen, i samarbejde med ZESO Architects, udarbejdet et forslag til lokalplan 1.159 “Bebyggelse på Kulgrunden” og tillæg nr. 25 til Helsingør Kommuneplan 13. Og planerne er screenet i overensstemmelse med Lov om miljøvurdering.

Det har været en lang, kompleks proces, med inddragelse af flere aktører og interessenter, idet der er tale om en markant og vigtig del af byen, hvorom der kræves et dybdegående samarbejde på tværs.