DK

Year
2010 - 2013

Emne
Nybyggeri af 78 Ungdomsboliger

Sted
Stationszonen, Hillerød

Areal
3.627 m2

År
1. præmie, konkurrence
2010 – 2013

Bygherre
Lejerbo

Samarbejdspartnere
Rambøll, HDS Entreprenør

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Opført 2013

Lanternen

Æstetik
Projektet omfatter opførelse af ny ejendom bestående af 78 almene ungdomsboliger, hhv. 1 og 2 værelses lejligheder, fællesfaciliteter samt ejendomskontor. Den nye ejendom opføres som ét samlet etageboligbyggeri med et indre gårdrum, underdelt med tre bygningsafsnit, der forbindes via udvendige trapper og altangange.

Der opføres delvis kælder og teknikgang under det ene bygningsafsnit. Byggeriet opføres i 3-5 etager med vægt på et bygningsudtryk, som signalerer ungdomsboliger, baseret på områdets lokalplan og energikrav.

Økonomi
I projekteringsfasen og frem til udbud, var ZESO som totalrådgivere ankermand på budgetrammen. I tæt samarbejde med den rådgivende ingeniør, udarbejdedes en successiv kalkula­tion for håndværkerudgifterne og mulige tilskudsordninger.

I processen og i de respektive projekteringsfaser, blev vores kalkulation ifa. en SFB fagopdelt kalkule, justeret og tilpasset efterhånden som processen skred frem. Vi fik arbejdet i dybden med alle mængder og enhedspriser på håndværkerudgifterne, hvor vi drog stor nytte af vores netværk med entreprenører og leverandører, således at vi sikrede et korrekt kendskab til aktuelle/reelle dagspriser. Ved at ind­hente aktuelle priser i markedet, kunne vi dermed sikre den kvalitet af bygbarhed og materialer, der ville forene det funktionelle og endelige æstetiske udtryk.

Byggeriet  opførtes iht. den støtteberettigede ramme på kr. 47 mio. ekskl. moms (håndværkerudgifter). Omfanget af uforudsete arbejder har været begrænset, og har kun udgjort ca. 1,5% af byggesummen inkl. alle vinterforanstaltninger.

Byggeriet er opført med 3.627 m2 BBR areal, hvilket svarer til en m2 pris på ca. kr. 13.000,- ekskl. moms (håndværkerudgift). Det bebyggede areal inkl. kælder og udvendige opholdsarealer udgør yderligere ca. 400 m2, hvilket bringer m2 prisen ned på ca. 11.500,- pr. m2 (håndværkerudgift).

Kommunens lokalplan var medvirkende årsag til at fordyre projektet, idet bygningen for 50% vedkommende er hævet en etage over terræn, før udført opfyldning. (lokalplanområdet optager et niveauspring på over 3 meter). Lokalplanen dikterer ligeledes kravene til bygningsform, afrundede hjørner, variation i etageantal med mere.

Funktionalitet
I projektet Lanternen er der arbejdet meget bevi­dst med forholdet mellem private, halv-offentlige og offentlige rum. En gradueret overgang mellem disse, giver ofte de bedste og mest humane rum­forløb og perception.

Hver enkelt bolig har sin egen altan. Ud til svale­gangene er der ved hoveddøren også sideglas, så man har mulighed for at orientere sig på tværs af inde og ude. Det giver tryghed. Overalt i be­byggelsen er adgangsveje ikke kun tænkt mono­funktionelle men i høj grad også som uformelle mødesteder. Derfor er svalegangene i flere cen­trale positioner udvidet med fællesarealer. Netop for at understrege at det afgørende omdrejning­spunkt for projektet har været at fremme fællessk­abet mellem beboerne. Denne tankegang går igen i forhold til de offentlige rum, hvor bygningens gårdrum er forbundet med offentlige torvedannel­ser, så der hele tiden bliver tale om glidende rum der overlapper hinanden. Det giver en nuanceret og differentieret by, der såvel visuelt, rumligt som menneskeligt bliver mange facetteret. Bygninger der inviterer til dialog og giver noget tilbage til byen.

Bygbarhed
Den valgte bygningsform giver optimale dagslysbetingelser i lejlighederne, der ekstraordinært for denne bygningsform opnår dagslys fra 2 sider.  Bygningens facader er opbygget af udfyldende lette præfabrikerede sandwichelementer med høj u-værdi. Boligerne er indrettet således, at de er gennemlyst med vinduer fra to facader, hvilket bidrager til lyse og venlige boliger.

ZESOs indgangsvinkel til en god fremdrift i byggeprocessen er i hovedtræk at have styr på flokken, og sørge for hurtige, rigtige og rettidige svar, der økonomisk også har været afstemt ift. projektøkonomi og bygherre.

En god og kontinuerlig fremdrift har tillige fremmet en stor tilfredshed hos hovedentreprenøren, som har kunnet styre en fast bemanding i hele byggefasen.

Byggeriet er udført og afleveret iht. den udbudte tidsplan, trods hårde vinterforanstaltninger i de tidlige måneder 2012. ZESO og rådgivende ingeniør har afholdt fejl- og mangelgennemgang med digital registrering af relevante emner.

Det digitale værktøj var klart medvirkende til hovedentreprenørens styring af underentreprenører for at udføre de afsluttende arbejder, inden planlagt afleveringsforretning.

Bæredygtighed
Projektet Lanternen er underlagt en lokalplan, hvor Hillerød Kommune har stillet et min. krav på lavenergi 2015, hvilket er højere end bygning­sreglementet kræver. De gode energimæssige am­bitioner er indarbejdet i projektet, hvor forskellige tiltag er foretaget. I fællesskab med vores kompe­tencestærke rådgivende ingeniør, har vi igennem hele processen fra projektering til udførelse, foretaget analyser og derved opnået et samlet lavt energiforbrug, der er beregnet efter BE10.

I programmering og design af ”Lanternen”, 78 ungdomsboliger i Hillerød, har vi haft stor fokus på fællesskabet som omdrejningspunkt. Vi ved, at boligsituationen er afgørende for de studerendes trivsel – og dermed deres evne til at blive dygtige studerende. Veluddannede udenlandske studerende har tendens til at vælge at blive i Danmark, hvis deres boligforhold har fremmet deres sociale integration.

De studerende, der er flyttet ind i projektet, har udtrykt stor glæde ved at blive en del af det fællesskab, som bygningen skaber rammerne for.

De unge har registreret bygningens sociale kvaliteter og ønsker at udvikle og passe på bygningen. Et godt og gennemtænkt design har derfor indvirkning på følelsen af tryghed, driftsudgifter mv. Det arkitektoniske design skaber værdi for såvel slutbrugere som udlejer.

Værktøjer vi bruger

  • Skitserende programanalyse – idéudvikling med brugerne
  • 3D visualiseringer, illustrationer og animationer
  • Programanalyse, fysisk registrering og opmåling
  • 3D simulering af energiforbrug, dagslys, vindforhold og kollisionstest
  • 2D og 3D projektering
  • Succesiv kalkule med markedspriser på håndværkerudgifter, byggeindeks og huslejepriser
  • Vidensdeling – BygErfa, SBI-anvisninger, normer, BR og ”Eksempelsamling om brandsikring og byggeri”

Processen og samarbejdet
ZESO har fungeret som totalrådgiver, med projekterings og byggeledelse. Tegnestuen har haft ansvaret for styring af budgetramme for det offentlige støttebeløb, samt koordinering med bygherres driftsafdeling, og grundejerforening.

ZESO har varetaget byggeledelsen i gennem hele byggeprocessen, med tæt dialog og afholdelse af byggemøder med hovedentreprenøren og bygherre.

Byggeledelsen har omfattet projektopfølgning af tekniske og arkitektoniske løsninger, med afsæt i den afsatte projektøkonomi for det støtteberettigede beløb.

ZESO har varetaget den daglige rolle, med formidling og koordinering med øvrige rådgiverydelser, bl.a. ingeniør, landskabsarkitekt, landinspektør, grundejerforingens rådgivere og bygherreleverancer, hvor vi har sikret byggeriets kontinuerlige flow uden stop pga. afklarede forhold.