• CARE / HIGH FIVE

  LAD OS VISE, HVAD VI KAN – når fremtidens byggeri til ældre og mennesker med demens skal programmeres og udformes, både når det drejer sig om livet i plejecentre, bofællesskaber og boliger for sindslidende såvel som i aldersintegrerede byområder.

  Æstetik
  ZESO Architects har et nordisk arkitektursyn, der taler til sanserne. I modsætning til de kognitive (intellektuelle evner) bevares sanserne og følelserne langt hen i livet. Derfor sikrer vi at rum, omgivelser og aktiviteter stimulerer sanser og følelsesliv, når vi bygger for ældre og mennesker med demens.

  Økonomi
  Hos ZESO Architects tager vi afsæt i at maksimere kvalitet og værdi ud fra projektets økonomiske muligheder og begrænsninger. Ikke alle ældre har brug for det samme. Ved at skabe varierede boligtyper i plejecentrene og reducere størrelsen på nogle af boligerne frigøres der økonomi inden for det samlede budget, som kan konverteres til fællesarealer. Endvidere vil en optimal arealdisponering med korte gangafstande sikre personalet mest mulig tid til meningsfuldt arbejde.

  Funktionalitet
  De inddragende processer med brugere og bygherre er vigtige. Vi sætter beboernes behov for et hjem med menneskelig kontakt og meningsfulde hverdage i centrum, således at den fysiske indretning imødekommer behovene for bevægelse, frihed og individualitet. Det er derforuden vigtigt at skabe fysiske rammer, som understøtter en personcentreret plejefilosofi og de aktiviteter, der knytter sig hertil.

  Bygbarhed
  Vi har fokus på bygbarheden og optimeringsmuligheder med fleksible indretninger. Beboersammensætningen på plejecentre ændres løbende, så det er af betydning, at der er fleksibilitet til stede, så plejehjem og plejeboliger kan indrettes og ændres efter de beboere, der bor der.

  Bæredygtighed
  Hos ZESO Architects anskuer vi de sociale-, miljø- og ressourcemæssige aspekter ud fra et helhedssyn. Da ældre mennesker er særligt følsomme over for temperaturer, tager vi højde for dette i byggeriet. Vand, natur og grønne tage er naturlige metoder til at mindske opvarmningen om sommeren. Endvidere viser miljøpsykologisk forskning, at naturen har en positiv betydning for den mentale og fysiske sundhed. Vi sikrer derfor, at udearealer integreres som en naturlig del af hverdagen.